Vilkår - Falck Helse

Vilkår og retningslinjer for samarbeid med Falck Helse

Sist oppdatert 30. september 2019

1. Samarbeidsform

1.1 Ved å huke av for samarbeid med Falck Helse bekrefter du at det ønskes samarbeidsavtale mellom deg/ din klinikk og Falck Helse AS med org. nr. 989930427 (heretter «Falck Helse»).

1.2 Behandler/ klinikk må forholde seg til Falck Helses gjeldende vilkår og retningslinjer for behandling, og er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

1.3 Etter registrering sendes din søknad om samarbeidsavtale til Falck Helse for vurdering. Ved godkjent søknad inngås det samarbeidsavtale om behandling av pasienter på oppdrag fra Falck Helse.

1.4 Behandler/ klinikk skal forholde seg til dekningsbekreftelsen utsendt av Falck Helse, og oppdatert informasjon på www.sakid.no, i hvert enkelt behandlingsoppdrag. Her vil informasjon om dekning, gjenværende behandlingstimer, eventuelle egenandeler og dekningsperiode fremkomme.

1.5 De behandlingsmetoder som benyttes skal være alminnelig anerkjent i fagmiljøet, samt tilstrekkelig for å bedre den aktuelle skade/lidelse. Tidsbruken per konsultasjon skal tilsvare bransjenorm.

1.6 Behandler/ klinikk skal i all kommunikasjon forholde seg til Falck Helse og ikke til det enkelte forsikringsselskap.

1.7 Falck Helse har en faktureringsfrist på 60 dager etter utført behandling. Fakturaer som inneholder behandlingstimer over denne fristen, vil bli avvist. Behandlere skal fakturere for utførte behandlinger fortløpende og med 30 dagers forfall. Dersom det ikke faktureres på 2 måneder vil saken avsluttes automatisk i våre systemer.

NB. Faktureringsfristen på alle oppdrag fra Gjensidige Forsikring er 30 dager etter utført behandling. Fakturaer som inneholder behandlingstimer over denne fristen, vil bli avvist. Denne faktureringsfristen er gjeldende i avviklingsfasen av samarbeidet mellom Gjensidige Forsikring og Falck Helse.

1.8 Fakturering for tildelte behandlingsoppdrag skal foregå elektronisk via EHF (elektronisk handelsformat), og sendes direkte fra eget journalsystem uten faktura-/administrasjonsgebyr.

1.9 Faktura skal inneholde nok informasjon for å kunne kvalitetssikres, iht. standard for elektronisk forsikringsoppgjør. Mer informasjon om standarden og oppsett finner du her: behandlernettverk.no/info/elektronisk-fakturering/.

1.10 Faktura skal være utstedt av og påført organisasjonsnummer for den virksomhet som har mottatt behandlingsoppdraget (behandlersted). Er ikke faktura påført dette, vil ikke faktura kunne bli validert eller beløp utbetalt.

1.11 Ved endringer i behandlingstilbud eller personell, plikter behandler/ klinikk å holde denne informasjonen oppdatert på behandlernettverk.no. Alt personell skal ha gyldig autorisasjon i Norge, og relevante forsikringer for sin yrkesutøvelse. Falck Helse dekker ikke behandling utført av kiropraktorer i turnus. Naprapater, Osteopater og Akupunktører skal ha medlemskap i henholdsvis Norges Naprapatforbundet, Norsk Osteopatforbund og Akupunkturforeningen.

1.12 Gjennom samarbeidet med Falck Helse vil bedriften behandle en rekke typer informasjon, blant annet opplysninger om helse og andre personlige forhold. Du forpliktes til ikke å bruke, vise, utlevere eller på annen måte tilgjengeliggjøre overfor uvedkommende personopplysninger, drifts- eller forretningsforhold som du skriftlig, muntlig, elektronisk eller på annen måte får kjennskap til i ditt virke. Opplysningene må på ingen måte gjøres kjent for ansatte eller andre som ikke trenger å få tilgang til denne informasjonen for å oppfylle forpliktelsene i henhold til avtalen. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, uavhengig av om samarbeidet er avsluttet. Du er også underlagt bestemmelsene om taushetsplikt fastsatt ved lov.

1.13 Begge parter har mulighet til å si opp avtalen med 1 måneds varsel, gjeldende fra den første i neste måned. Allerede mottatt oppdrag må håndteres ferdig i henhold til avtale og vilkår.

1.14 Behandler/ klinikk bekrefter ved søknad om samarbeid med Falck Helse at alle terapeuter og administrative medarbeidere er gjort kjent med innholdet i avtalen, rutiner og brukermanualer.

1.15 Falck Helse forbeholder seg retten til å prioritere behandlingssteder med utgangspunkt i kompetanse, geografi, pris, tilgjengelighet og servicegrad. På denne måten er vi en objektiv og nøytral part som bidrar til et åpent marked med sunn konkurranse.

2. Retningslinjer for behandling

2.1 Falck setter opp time på vegne av pasienten via behandlerens online-bookingsystem.

2.2 Informasjon om saken og dekningsbekreftelse blir sendt til behandler på den e-postadressen som er registrert på behandlernettverk.no.

2.3 Ved henvendelser vedrørende saker minner vi om at ingen personsensitive opplysninger som navn, initialer, fødsels- og personnummer skal fremkomme i e-post.

2.4 Forsikringen dekker behandling som er medisinsk nødvendig for å bli kvitt en plage.

2.5 Forebyggende behandling er ikke omfattet av helseforsikring. Eventuelle kontrolltimer etter avsluttet behandling er å anse som et forebyggende tiltak og må derfor betales av pasienten i sin helhet.

2.6 Fysikalsk behandling dekker ikke ultralydveiledet diagnostikk eller injeksjonsbehandling.

2.7 Dersom tilleggstjenester som teip, såler, strikker, nåler m.m. medfører en ekstra kostnad, må pasienten informeres på forhånd. Slike ekstrakostnader dekkes ikke av forsikringen og må derfor betales av pasienten i sin helhet. Behandler må informere forsikringstaker på forhånd før eventuelle ekstrakostnader påføres.

2.8 Det skal ikke benyttes mer enn fem trykkbølgebehandlinger pr. sak, ved spesielle unntak må behandler ta kontakt med Falck Helse via fys@falck.com

2.9 Det skal ikke benyttes mer enn tre behandlinger i TRV-stol pr. sak, ved spesielle unntak må behandler ta kontakt med Falck Helse via fys@falck.com

2.10 Dersom man henviser videre til behandling som man ikke er sikker på om dekkes av forsikringen skal pasienten informeres om dette og oppfordres til å avklare det med sitt forsikringsselskap før henvisningen blir gjort.

2.11 Falck Helse forventer at pasienten blir aktivert og gjort deltagende i sitt behandlingsforløp.

2.12 Falck Helse forbeholder seg retten til å kunne sende tilfredshetsundersøkelser til pasientene i forbindelse med avsluttede behandlingsserier.