Personvernserklæring - Falck Helse

Personvernserklæring for Falck Helse

I forbindelse med bruk av Behandlernettverk.no samler Falck Helse, som dataansvarlig, inn personopplysninger.

I denne personvernerklæringen beskriver vi vår innhenting, behandling, videreformidling og oppbevaring av dine personopplysninger. Videre gir den deg informasjon om dine rettigheter, og hvem du kan kontakte dersom du har noen innsigelser.

Informasjon og formål

Vi samler inn og behandler følgende personlig informasjon om deg:

Alminnelige personopplysninger

- Ditt navn, telefonnummer, epostadresse og privatadresse.
- Klinikkens adresse, telefonnummer og epostadresse.
- Identifikasjonsopplysninger, herunder personnummer.
- Autorisasjonsnummer, herunder HPR-nummer.
- Kontonummer.

Mulige sensitive personopplysninger

- Opplysninger knyttet til fagforeningstilhørighet.

Hvis endringer er gjort i informasjonen din, registrerer vi endringene.
Det kan være situasjoner, hvor vi håndterer informasjon som ikke er oppført i listen ovenfor.

Formål

Vi samler inn og behandler personlig informasjon med følgende formål:

- Kontaktopplysninger, gjør det mulig for Falck Helse og klienter å kontakte deg.
- Opplysninger om din klinikk, gir Falck Helse mulighet til å formidle klienter til din klinikk.
- Personnummer, for å kunne gjøre en korrekt identifisering av deg.
- Autorisasjonsnummer, for å kunne sikre at autorisasjonen er gyldig.
- Oppgjørsformål.

Automatisk, individuell beslutningstaking

Dine personlige data vil ikke bli brukt til automatisk, individuell beslutningstaking eller profilering.

Kilde

Falck Helse innhenter opplysningene direkte fra deg.

Den juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lovgivning, for eksempel EUs databeskyttelseslov, databeskyttelsesloven og annen relevant helselovgivning. Overholdelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandlingen.

Grunnlaget for behandling av personopplysningene ovenfor er databeskyttelsesforskriften artikkel 6. nr 1 bokstav b for alminnelige personopplysninger med hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og Falck Helse.
Din personlige informasjon vil ikke bli delt med andre, solgt eller publisert på annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæring.

Overføring av personopplysninger

Falck Helse, som dataansvarlig, er forpliktet til å beskytte personopplysninger vi behandler om behandlernettverket. Opplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av en svært begrenset krets ansatte som har tjenstlig behov.

Falck Helses medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger, som helseopplysninger, skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Ring oss gjerne om du lurer på hvordan du kan gi oss opplysninger på en sikker måte.

Overføring av personlig informasjon til dataprosessorer

Vi overfører dine personlige opplysninger til enkelte underleverandører, inkludert IT-leverandører, etc., som behandler og lagrer personlig informasjon på vegne av Falck Helse. Falck Helse har inngått avtaler med leverandørene, Pasientsky, Oppgjørskontoret, QuickCare og Sotea om behandling av dine data. Disse avtalene regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

Vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS, da vi bruker eksterne leverandører til å behandle og lagre ovennevnte personopplysninger.
Det rettslige grunnlaget for overføringen er EUs " Standard Contractual Clauses " for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i usikre land utenfor EU / EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk på denne lenken:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087

For mer informasjon om dataprosessorer og overføringer til mottakere utenfor EU / EEA kan fås ved henvendelse til Falck Helses personvernombud ( personvern@falckhelse.no).

Overføring av data til offentlig myndighet

Dersom Falck Helse har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. I slike tilfeller vil opplysninger om deg kunne bli utlevert uten ditt samtykke.

Oppbevaring av personopplysninger

Oppbevaringsperiode av data

Vi beholder dine personlige opplysninger så lenge vi trenger å oppfylle de ovennevnte formålene. Personopplysninger vi behandler relatert til avregningsformål vi holde i 5 år (regnskapsår). Alminnelige personligopplysninger, inkludert korrespondanse som ikke er en del av pasientbehandlingen eller former avregningsgrunnlag vil bli slettet etter 3 måneder.

Dine rettigheter

Du har - med begrensninger i loven - rett til innsikt i personopplysninger, retten til å endre feilinformasjon, retten til å slette informasjon, retten til å ha begrenset informasjon, retten til dataoverførbarhet og rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, inkludert automatisk, individuell beslutningstaking. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Falck Helse og våre samarbeidspartner.

Personvernombud

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående behandling av dine personopplysninger eller ønsker å fullføre dine rettigheter i henhold til gjeldende lov, kan du kontakte Falck Helses personvernombud på personvern@falckhelse.no eller Falcks databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Helse A/S
Maridalsveien 300
0874 Oslo
Dato: 29.04.18

Sist oppdatert 29. april 2018